Metodické informácie

ČO JE AGILITA ?

 

 

Slovenský ekvivalent pojmu agilita - živosť, čulosť, pohyblivosť, vrtkosť, akčnosť, aktivita .... Výraz agilita vyjadruje jedným slovom akúsi nadstavbu pohybových schopností vylepšujúcich mobilitu (pohyblivosť) hráča hlavne z pohľadu rozvoja rýchlostných, silových a koordinačných schopností. Agilita v sebe integruje zmienené pohybové schopnosti so zámerom ich kvalitatívneho rastu v prospech výkonových stimulov jednotlivca v danom športe.

 

Definícia pojmu agilita podľa nás v sebe zahŕňa dva základné významy a preto agilitu chápeme ako:

 

a/   schopnosť športovca intenzívne a efektívne meniť smer pohybu tela a jeho častí v nadväznosti na nasledujúcu pohybovú a hernú činnosť

 

b/   tréningovú metódu na zvýšenie integrity rýchlostných, silových a koordinačných schopností športovca na základe potrieb daného športu a za účelom intenzifikácie a maximalizácie jeho výkonnosti

 

Problematika rozvoja agility je pre mnohých futbalových trénerov na Slovensku nová a pomerne neznáma. Využívanie moderných, vedecky podložených metód rozvoja pohybových schopností,  tvorí základný predpoklad efektívneho zvyšovania výkonnosti hráča. Medzi najefektívnejšie a najmodernejšie formy zvyšovania výkonnosti patrí tréning AGILITY. V príprave mládeže je tréning agility pre trénerov jedinečnou šancou zvýšiť úroveň všestrannosti pohybových schopností a tým vytvoriť základné predpoklady pre budúcu vysokú hernú výkonnosť svojich zverencov.

 

PREČO TRÉNING AGILITY ?

 

Zaostávame v porovnaní s vývojom športu v Európe i vo svete

Zaostávame hlavne v akceleračnej a štartovej rýchlosti, výbušnosti a koordinácii

Nízka akceptácia individuálnych a skupinových tréningov v kluboch

Zvýšenie športovej výkonnosti najlepších hráčov v klube

Zvýšenie efektívnosti tréningovej práce

Skvalitnenie a inovovanie tréningového procesu

Zmena v športovej príprave mládeže, dôraz na šírku rozvoja pohybových schopností

 

 

ZLOŽKY TRÉNINGU AGILITY

 

SPEED -                    rýchlosť   ( frekvenčná, reakčná, akceleračná)

COORDINATION -   koordinácia   (stabilita, rovnováha, spájanie pohybov)

FLEXIBILITY -            flexibilita a elasticita  (pružnosť, strečing, kompenzačné techniky)

POWER -                   sila - posturálna a fázická ( výbušná sila nôh, sila strednej časti tela)

 

 

Materiál prebratý z publikácie Agilita vo futbale 

 

Autor:  Mgr. Milan Ivanka

           UEFA Pro Licencia ,  Agility & Speed specialist